monicah1-Final Project-SectionA

sketch

//monica huang
//monicah1
//final project

var drops = [];
var terrain = [];
var stars = [];
var fireworks = [];
var cols, rows;
var scl = 90;
var w = 500;
var h = 500;
var flying = 0;
var gravity;
var speed;
var particles = [];
var flowfield;
var fr;
var inc = 0.1;
var zoff = 0;
var sound; function setup() {
 createCanvas(1100, 500, WEBGL);
 speed = map(mouseX, 2, width, 5, 2);

//throw off lines

for (var i = 0; i < 10; i++) {
  drops[i] = new Drop();
}


//colors
colorMode(HSB, 255);
 cols = floor(width / scl);
 rows = floor(height / scl);
 fr = createP('');

 flowfield = new Array(cols * rows);

 for (var i = 0; i < 10; i++) {
  particles[i] = new Particle();
 }

 
//flowing plain
 cols = w / scl;
 rows = h/ scl;

 for (var x = 0; x < cols; x++) {
  terrain[x] = [];
  for (var y = 0; y < rows; y++) {
   terrain[x][y] = 0; 
  }
 }

}function draw() {
 background(125,255,0);
 speed = map(mouseX, 0, width, 0, 5);

//throw off lines
 for (var i = 0; i < drops.length; i++) {
  drops[i].fall();
  drops[i].show();
 }

//colors
 var yoff = 0;
 for (var y = 0; y < rows; y++) {
  var xoff = 0;
  for (var x = 0; x < cols; x++) {
   var index = x + y * cols;
   var angle = noise(xoff, yoff, zoff) * TWO_PI * 4;
   var v = p5.Vector.fromAngle(angle);
   v.setMag(1);
   flowfield[index] = v;
   xoff += inc;
   stroke(0, 50,170);
  }
  yoff += inc;

  zoff += 0.0003;
 }

 for (var i = 0; i < particles.length; i++) {
  particles[i].follow(flowfield);
  particles[i].update();
  particles[i].edges();
  particles[i].show();
 }

 fr.html(floor(frameRate()));

//flowing plain
 flying -= 0.1;
 var yoff = flying;
 for (var y = 0; y < rows; y++) {
  var xoff = 0;
  for (var x = 0; x < cols; x++) {
   terrain[x][y] = map(noise(xoff, yoff), 0, 1, -100, 100);
   xoff += 0.2;
  }
  yoff += 0.2;
 }
 translate(0, 50);
 rotateX(-PI/3);
 fill(0,0,0);
 translate(-w/2, -h/2);
 for (var y = 0; y < rows-1; y++) {
  beginShape(TRIANGLE_STRIP);
  for (var x = 0; x < cols; x++) {
   vertex(x*scl, y*scl, terrain[x][y]);
   vertex(x*scl, (y+1)*scl, terrain[x][y+1]);
  }
  endShape();
 }

}

//---------------------------------------------------------------------------

// lines
function Drop() {
 this.x = random(width*2);
 this.y = random(-500, -500);
 this.z = random(0, 10);
 this.len = map(this.z, 0, 10, 0, 30);
 this.yspeed = map(this.z, 0, 10, 1, 20);

 this.fall = function() {
  this.y = this.y + this.yspeed;
  var grav = map(this.z, 0, 60, 0, 0.6);
  this.yspeed = this.yspeed + grav;

  if (this.y > height) {
   this.y = random(-200, -200);
   this.yspeed = map(this.z, 0, 20, 4, 10);
  }
 }

 this.show = function() {
  var thick = map(this.z, 0, 20, 1, 3);
  strokeWeight(thick);
  stroke(random(0,255), random(0,255), random(0,255));
  line(this.x, this.y, this.x, this.y+this.len);
 }
}

//colors
function Particle() {
 this.pos = createVector(random(width), random(height));
 this.vel = createVector(0, 0);
 this.acc = createVector(0, 0);
 this.maxspeed = 2;
 this.h = 0;

 this.prevPos = this.pos.copy();

 this.update = function() {
  this.vel.add(this.acc);
  this.vel.limit(this.maxspeed);
  this.pos.add(this.vel);
  this.acc.mult(0);
 }

 this.follow = function(vectors) {
  var x = floor(this.pos.x / scl);
  var y = floor(this.pos.y / scl);
  var index = x + y * cols;
  var force = vectors[index];
  this.applyForce(force);
 }

 this.applyForce = function(force) {
  this.acc.add(force);
 }

 this.show = function() {
  stroke(random(0,255), random(0,255), random(0,255));
  this.h = this.h + 1;
  if (this.h > 255) {
   this.h = 0;
  }
  strokeWeight(1);
  line(this.pos.x, this.pos.y, this.prevPos.x, this.prevPos.y);
  this.updatePrev();
 }

 this.updatePrev = function() {
  this.prevPos.x = this.pos.x;
  this.prevPos.y = this.pos.y;
 }

 this.edges = function() {
  if (this.pos.x > width) {
   this.pos.x = 0;
   this.updatePrev();
  }
  if (this.pos.x < 0) {
   this.pos.x = width;
   this.updatePrev();
  }
  if (this.pos.y > height) {
   this.pos.y = 0;
   this.updatePrev();
  }
  if (this.pos.y < 0) {
   this.pos.y = height;
   this.updatePrev();
  }

 }

}

I am inspired by space, speed, and motion in galaxy. I am interested in creating 3d dimensional space and motion with 2 dimensional lines and colors.

Leave a Reply